в-к Лечител
в-к Лечител
 

Могат ли парамедиците да спасят спешната ни помощ от колапс?

Брой: 22, 1 юни 2023 - МЕНТАЛНАТА УМОРА
Диана БАЛОВА е зам.-директор на Националния учебен логистичен център на БЧК – с. Лозен (НУЛЦ). Има бакалавърска степен по маркетинг и реклама в НБУ и магистърска степен по здравен мениджмънт и обществено здраве в Медицинския университет в София.
Работи в НУЛЦ на БЧК от 2010 г., а от 2018 г. е негов зам.-директор.

• Здравейте! Парамедиците са ново понятие за нашето общество. Можете ли да ни обясните всъщност какво работят те?

– Парамедиците със специалност „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения” (трета степен на професионална квалификация) се обучават за оказване на първа помощ. Тяхната основна задача е транспортиране на болни и пострадали и при необходимост подпомагане на по-висококвалифицирания персонал. Парамедиците изпълняват дейностите в съответствие със своята квалификация и съгласно специфичната нормативна уредба за оказване на спешна помощ.

Сред специалните дейности на парамедика с трета степен на професионална квалификация са: дейности преди тръгване на екипа за спешна помощ: проверява и установява оперативната готовност на транспортните средства (санитарни автомобили, реанимобили, линейки); проверява и установява наличността и изправността на техническото оборудване и медицинската апаратура. Дейности по време на работа на екипа: управлява специализирано превозно средство до местоназначението, като при необходимост използва правото на специален режим на движение; оценява обстановката на място и докладва в районната координационна централа; подпомага медицинските специалисти и парамедиците с четвърта степен на професионална квалификация при оказване на животоспасяваща помощ на пациенти; оказва помощ при провеждане на необходимите според обстановката медицински, хигиенни и други дейности; транспортира пострадалия до лечебното заведение при осигуряване на необходимото обслужване; осъществява контакт с районните координационни централи и лечебните заведения; предава пациента на персонала в лечебното заведение. Дейности след завръщане на екипа: почиства и дезинфекцира превозното средство и оборудването; възстановява оперативната готовност на превозното средство; участва в анализа на поведението на членовете на екипа.

Дейности, извършвани от парамедика като част от екипа, оказващ помощ на лица със спешни състояния: оказва съдействие на медицинските специалисти и парамедиците с четвърта степен на професионална квалификация при осъществяване на диагностично-лечебния процес и грижите за пациентите.

От кога у нас има парамедици?

– Професията „Парамедик“ официално е утвърдена от Министерство на труда и социалната политика още през 2011 г., въпреки това още търси място и реализация в болничните заведения. Един от основните проблеми е липсата на утвърдена длъжностна характеристика от МЗ, което затруднява интегрирането на обучените в системата на здравеопазването. Мястото на парамедиците е в спешните центрове, отделения, пожарните служби, като възможност са и детските градини и училища, които имат желания да се възползват от тези специалисти.

Националният учебен център на Българския червен кръст защити лицензи към Национална агенция за професионално образование и обучение по професията „Парамедик“ – III-та степен на професионална квалификация през 2013 г. и оттогава са проведени три курса, в момента тече четвърти, който ще завърши през 2024 г. В края на 2023 г. планираме провеждането на следващ курс.

Въпреки посочените по-горе нормативни затруднения с професията, обучените от Националния учебният център на БЧК кадри намират в голям процент успешна реализация, тъй като качеството на обучението и придобитите умения са търсени на пазара на труда.

Какви са изискванията, за да може човек да се обучи и упражнява тази професия?

– За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Парамедик“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити.

За обучение по професията „Парамедик“ с придобиване на втора, трета и четвърта степен на професионална квалификация е необходимо свидетелство за правоуправление на МПС, категория „В“, придобито в съответствие с Наредба № 37 от 2002 г. Задължителни документи за записване в курс към БЧК са: заявление (образец); диплома за средно образование (оригинал и копие); лична карта; шофьорска книжка (категория В, М); медицинско свидетелство; снимки – 4 бр. паспортен формат.

Обучението се провежда по програма, съобразена с Държавните образователни изисквания и утвърдена от НАПОО. Тя е с продължителност 960 учебни часа, разпределени в три семестъра и с дневна форма на обучение.

-   Първи семестър (теоретична подготовка);

-   Втори семестър (практическа подготовка);

-   Трети семестър (стажантска програма), провежда се в Център за спешна медицинска помощ.

Успешно издържалите държавния изпит по теория и практика получават свидетелство за упражняване на професията.

Продължителността на обучението, което се провежда в Националния учебен център, е около една година.

Каква е ползата от парамедиците за здравната ни система?

– Като се има предвид изтичането на подготвени медицински кадри зад граница, застаряващото население, бедствията, авариите и кризите в страната, обучените парамедици могат да имат огромна роля в преодоляване на проблемите в здравната система и обезпечаването й с подготвени кадри.

Реализирането на парамедиците в системата на здравеопазването, пожарната и в много други сфери е начин, чрез който БЧК за в бъдеще може да допринесе за преодоляване на кризата с кадри в спешната помощ.

 

Интервюто взе Мартина ЗИНОВИЕВАБрой: 22, 1 юни 2023
 
 
Продукти
 
ТРИПТОМАКС
 
ВИТАСЕЛ® Куркума
 
Витатабс - лактоферин + С
 
Lechitel.BG :::
 
pycnogenol
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД