в-к Лечител
в-к Лечител
 

Пикногенолът и сърдечно-съдовото здраве

Брой: 26, 30 юни 2011 - НОВИ ОТКРИТИЯ ЗА БИЛКИТЕ

     Редица фармакологични и клинични изследвания демонстрират, че пикногенолът оказва защитен ефект върху сърдечно-съдовата система. Повечето от проучванията се фокусират върху антиоксидантните качества на този екстракт от кората на френския морски бор, но той притежава и други важни биологични свойства. Те включват интересни ефекти върху сърдечно-съдовата система като въздействие върху определени липиди в кръвта, отпускане на съдовете и поддържане нормални равнища на кръвното налягане. Тук е представен преглед на клиничните изследвания, даващи конкретни доказателства, че приемането на добавки с пикногенол намалява активността на тромбоцитите, понижава високото кръвно налягане, разширява свитите артерии и подобрява кръвообращението. Нещо повече, екстрактът понижава серумните нива на липопротеините с ниска плътност („лошия“ холестерол) и повишава тези на липопротеините с висока плътност („добрия“ холестерол). Заключението е, че пикногенолът може да бъде полезен за предотвратяването и/или лечението на сърдечно-съдовите болести. 

     Повишава антиоксидантната активност в кръвната плазма 
     Едно изследване върху 25 здрави доброволци на средна възраст 30 години оцени ефекта от употребата на пикногенол върху индикаторите за окислителния стрес. След ежедневен прием на 150 г от екстракта в продължение на 3 седмици нивото на фенолите в кръвната плазма се увеличило съществено - от 4,6 ± 1,96 мг/л на 5,67 ± 4,61 мг/л. Той довел и до значително нарастване на антиоксидантния капацитет с 40%, като след 4-седмично спиране на приема стойностите му се върнали почти до началните нива. 

     Постига благотворна промяна в липидния профил на кръвта 
     Мащабни епидемиологични изследвания са установили връзката, която съществува между нивата на липидите в кръвната плазма и риска от сърдечно-съдови заболявания. При повечето хора повишеният холестерол увеличава вероятността за развитие на коронарна болест на сърцето, както и ниските нива на липопротеините с висока плътност. А научните данни сочат, че понижаването на лошия холестерол ограничава риска от сърдечни атаки вследствие на коронарна болест на сърцето. Изследвания върху употребата на пикногенол при хора са показали благотворни ефекти върху нивата на липидите в кръвната плазма – понижаване на лошия и повишаване на добрия холестерол. 
     Първият знак за това, че екстрактът повлиява липидния профил на кръвта, беше открит по случайност при клинично изследване, тестващо неговата ефикасност при хронична венозна недостатъчност в съпоставка с екстракт от семена на конски кестен. От участниците (на средна възраст 58,8 години) били взети кръвни проби, за да се изследва поносимостта им към лечението с 360 мг дневно пикногенол, който те приемали в продължение на 4 седмици. Между тестваните параметри били стойностите на добрия, лошия и общия холестерол, които се оказали силно променени спрямо началните нива. След лечението лошият холестерол бил намален с 13%, общият – с близо 20%, а добрият демонстрирал леко повишаване. 
     Друго проучване изследва ефектите от пикногенола (120 мг дневно) при 21 мъже на средна възраст 46,5 години с гранично висок холестерол. След тримесечен прием на екстракта лошият холестерол бил понижен с 19%, а общият също отбелязал спад. 

     Подобрява производството на азотен оксид от ендотела, отпуска свитите артерии и подобрява микроциркулацията 
     Пикногенолът притежава способност да увеличава производството на азотен оксид от клетките на ендотела. Фармакологично изследване показа, че в зависимост от дозата той увеличава диаметъра на свити от въздействието на адреналина или норадреналина аортни пръстени при плъхове. За разлика от други антиоксиданти, този екстракт очевидно не действа, като просто удължава времето на полуразпад на азотния оксид, а като предотвратява окисляването му. 
     Полза от пикногенола за подобряване на микроциркулацията беше демонстрирана при клинично изследване върху 51 пациенти с коронарна болест на артериите (24 жени и 27 мъже на възраст между 45 и 75 години). Те били разделени по случаен признак да приемат пикногенол или плацебо. Ефектът върху микроциркулацията бил установен чрез определяне с микроскоп на разширяването на микросъдовете в ноктите на ръцете. Диаметърът им се увеличил с 53,8% при пациентите, третирани със 150 мг дневно пикногенол в продължение на 4 седмици, в сравнение с плацебо-групата. 

     Понижава високото кръвно налягане 
     Кръвното налягане над 140/90 е най-честият рисков фактор за сърдечно-съдова и мозъчно-съдова заболеваемост и смъртност. Горна граница (систолно налягане) над 140 изисква грижи и в много случаи лечение. При едно двойно-сляпо, плацебо-контролирано кръстосано изследване по случаен признак върху пациенти с леко повишено кръвно налягане приемането на 200 г пикногенол дневно в продължение на 8 седмици понижило съществено горната граница до средно 133 mm Hg. Серумните концентрации на свиващия съдовете тромбоксан В2 също намалели значително от 151 на 134 нг/мл след лечението с пикногенол, докато плацебото нямало забележим ефект. 
     Антихипертоничната активност на пикногенола беше проучена и при 58 пациенти с високо кръвно налягане, лекувани с калциевия антагонист нифедипин. Целта на двойно-сляпото, плацебо-контролирано изследване била да се установи дали приемането на пикногенол би позволило намаляване на дневната доза от 20 мг на медикамента. Участниците получавали комбинация от 5 мг нифедипин и плацебо или 5 мг нифедипин и 100 мг пикногенол дневно в продължение на 12 седмици. (Всички те вземали по 20 мг нифедипин преди изследването.) Пулсът и кръвното налягане били измерени в началото и после на всеки две седмици. Дозата на нифедипина била коригирана (намалявана или увеличавана с по 5 мг) според измерваните стойности на кръвното налягане. След 12 седмици повечето пациенти от групата, приемаща пикногенол, успявали да поддържат нормално кръвно с 10 мг нифедипин, докато в плацебо-групата само 4 пациенти постигали това със същата доза. Разликата в дозировките на медикамента между двете групи била забележителна. 

     Намалява активността на тромбоцитите 
     Активирането на тромбоцитите е важен фактор за развитието на атеросклероза. Понеже беше открито, че пикногенолът потиска предизвикваното от адреналина слепване на тромбоцитите ин витро, ефектът беше изследван и при клинични тестове. 
     Предотвратяване ин виво на анормалното слепване на тромбоцитите като реакция към тютюнопушенето било постигнато с единична доза пикногенол от 100-150 мг (за същия ефект били необходими 500 мг аспирин). Резултатът бил зависим от дозата, като започвал да се наблюдава още след приемане на 25 мг от екстракта. Максимален ефект – пълно предотвратяване на предизвикваното от тютюнопушенето слепване на тромбоцитите, бил постигнат с единична доза от 200 мг пикногенол. 
     Интересното е, че ефектът от тази единична доза траел цели 6 дни. За разлика от аспирина, пикногенолът не увеличава съществено протромбиновото време (т.е. времето, необходимо на кръвта да се съсири). 
     Успоредно с повишеното слепване на тромбоцитите, тютюнопушенето увеличава значително и стимулиращия го тромбоксан А2. При друго изследване на 19 пушачи били давани по 200 мг пикногенол ежедневно в продължение на 8 седмици. Серумните нива на В2 (стабилния метаболит на тромбоксан А2) били намалени до нивата на непушачите. 
     Всичко това сочи, че антитромбоцитната активност на пикногенола може да е по-мощна от тази на аспирина, като той намалява склонността към образуване на тромби без стомашно-чревните странични ефекти на медикамента. 

     Пикногенолът като терапия при конгестивна сърдечна недостатъчност 
     Екстрактът от кората на френския морски бор предпазва от окислителния стрес в различни клетъчни системи, като стимулира производството на антиоксидантни ензими и неутрализира свободните радикали. Противовъзпалителна активност е показана ин витро и ин виво при животни. Разнообразните му благотворни ефекти включват потискане на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE), понижаване нивата на провъзпалителните цитокини (които са повишени при сърдечна недостатъчност) и съществено намаляване на вазоконстриктора ендотелин (пептид с мощно свиващо съдовете действие). Освен това пикногенолът сериозно потиска активността на металопротеиназа (ММР)-1, -2 и -9, които играят важна патофизиологична роля при сърдечната недостатъчност. Тези и други демонстрирани ефекти показват, че екстрактът може да е от терапевтична полза за пациентите с това състояние. 

     Безопасност 
     Пикногенолът е една от най-изследваните хранителни добавки през последните години и безопасността му е щателно проучена. Острата орална токсичност е ниска и доказано без странични ефекти. Според документиран клиничен опит с над 2000 пациенти нежеланите ефекти са 1,5%. Става дума предимно за стомашно-чревен дискомфорт, който може да се предотврати, като екстрактът се приема по време на или след хранене. В САЩ пикногенолът е получил статус GRAS („общопризнат за безопасен“).

     Заключение 
     Съвкупността от изследвания демонстрира, че оралното приемане на пикногенол може да противодейства на патологичните сърдечно-съдови процеси, които са нормална реакция на остаряването или са преждевременно засилени от фактори като тютюнопушенето. Превенцията на сърдечно-съдовия риск е от особено значение за хората със захарен диабет, защото при това състояние сърдечно-съдовите рискови фактори са силно повишени и тези заболявания са основна причина за болест и смърт при диабетиците.

     Превод от английски 
     Елица ТАНЧЕВАБрой: 26, 30 юни 2011
 
 
Продукти
 
Евония – анти сива коса
 
ЗЕЛЕН РОЙБОС (GREEN ROOIBOS)
 
ДИАБЕТИЧНА СЕРИЯ „ДИЕТ НАТУР” БИСКВИТИ „ЧИП ШОКО”
 
Lechitel.BG :::
 
pycnogenol
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД